Thái Công Thuận, VN500019491

Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Thái Công Thuận

Địa chỉ chưa được cập nhật

94 Đánh giá Thái Công Thuận đã viết . 0 Lượt xem hồ sơ của Thái Công Thuận

Các đánh giá của Thái Công Thuận


Reviewed 8 months ago

4
Trang này dù đã bị thay bởi trang myuel.uel.edu.vn trong sinh viên UEL nhưng đánh giá vì đã từng dùng thì nó cũng rất ok, chỉ kém 1 số tính năng so với trang mới.

Reviewed 8 months ago

4
Có nhiều chuyên gia về kinh tế từ trường này mà ra, chất lượng đào tạo cũng khá tốt.

Reviewed 8 months ago

4
Đóng góp về nhân lực về lĩnh vực tài chính cho quốc gia là đây.

Reviewed 8 months ago

4
Sinh viên trường này có tiềm ẩn nhiều nhân tài và khá nổi về kĩ thuật so với nhiều trường..

Reviewed 8 months ago

3
Nơi tập trung những nghệ sĩ thực thụ, nhìn tranh họ vẽ là mê.

Tư vấn nơi học ngoại ngữ