TRAN HUYEN MY ANH, VN500025701

Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

TRAN HUYEN MY ANH

Địa chỉ chưa được cập nhật

526 Đánh giá TRAN HUYEN MY ANH đã viết . 0 Lượt xem hồ sơ của TRAN HUYEN MY ANH

Các đánh giá của TRAN HUYEN MY ANH


Reviewed 8 months ago

3
Chương trình học tiên tiến, dạy nhiều về các kĩ năng chuyên môn thuộc lĩnh vực công nghệ số, tuy nhiên học phí còn hơi mắc so với thu nhập sinh viên

Tư vấn nơi học ngoại ngữ