Phương Nguyễn, VN500031135

Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Phương Nguyễn

Địa chỉ chưa được cập nhật

1 Đánh giá Phương Nguyễn đã viết . 0 Lượt xem hồ sơ của Phương Nguyễn

Các đánh giá của Phương Nguyễn


Reviewed 7 months ago

5
Tôi đã học ở đây, và tin tưởng vào môi trường có thể nói tiếng anh tốt nhất, hàng ngày, hàng giờ.
Tư vấn nơi học ngoại ngữ