Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Đỗ Nguyên Khánh đã viết đánh giá mangak.net3

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
cập nhật nhanh, nhiều truyện đa dạng có mới có cũ nhưng hơi nhiều quảng cáo

Tư vấn nơi học ngoại ngữ